Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

Comuna ALEXENI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 13/06/2024
Exemplu: 13/06/2024
Număr Dată Document CONȚINUT Fișier Operații
13 02/03/2023 Hotarare privind aprobarea delegării către Unitatea administrativ - teritorială Județul Ialomița a depunerii cererii de finanțare și implementarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
afişează
12 02/03/2023 Regulament de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public afişează
12 02/03/2023 Hotarare privind înființării Serviciului de iluminat public al comunei Alexeni, județul Ialomița, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de iluminat public, a Caietului de Sarcini, a Studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a acestuia
afişează
11 02/03/2023 Hotarare privind aprobarea Planului Anual de Acțiuni privind serviciile sociale acordate pentru anul 2023
afişează
10 03/03/2023 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiului și a obiectelor de inventar din incinta Căminului cultural al comunei Alexeni
afişează
9 02/03/2023 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022
afişează
2 02/02/2023 Minuta Sedinta 2 februarie 2023
afişează
2 02/02/2023 Proces verbal Sedinta 2 februarie 2023
afişează
8 02/02/2023 Hotarare privind aprobarea protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Adrministrativ Teritorială comuna Alexeni, județul Ialomița având ca obiect asigurarea colaborarii interinstituționale a MMSS cu UAT comuna Alexeni în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963
afişează
7 02/02/2023 Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 10 din 20.02. 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexeni
afişează
6 02/02/2023 h aprobarea bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2023
afişează
5 02/02/2023 Hotarare privind mandatarea reprezentantului legal al UAT Comuna Alexeni să voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul A.D.I. ECOO 2009 tarifele de gestionare a deșeurilor vegetale, a deșeurilor provenite din evenimente și a deșeurilor provenite din locuințe generate de activitatea de reamenajare și reabilitare a acestora, propuse de către operatorul serviciului de salubrizare pe raza teritorială comunei Alexeni
afişează
4 02/02/2023 Hotarare privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2023 ce vor fi efectuate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001
afişează
3 02/02/2023 Hotarare aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Alexeni
afişează
2 10/01/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local Alexeni nr.28/20.08.2020 privind punerea la dispoziția proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 - 2020”, a terenurilor pentru construcția noilor investiții aferente acestuia
afişează
1 10/01/2023 Hotarare privind alegerea președintelui de ședință
afişează
1 10/01/2023 Proces verbal AL ȘEDINŢEI EXTRAORDINARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXENI din data de 10 ianuarie 2023
afişează
1 10/01/2023 Minuta ȘEDINŢEI EXTRAORDINARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALEXENI din data de 10 ianuarie 2023
afişează
48 27/12/2022 Hotarare privind aprobarea aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a instituţiei de invăţământ de stat cu personalitate juridică din comuna Alexeni pentru anul şcolar 2023 – 2024
afişează
47 27/12/2022 Hotarare privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare, prin încredințare directă, a gestiunii, prin concesiune a serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Ialomița nr. 14/10.03.2022, cu modificările și completările ulterioare
afişează

Pagini